Algemene voorwaarden

Artikel 1. Afspraken en annulering

 • Bij verhindering dient u uiterlijk 48 uur van tevoren de afspraak te annuleren of  te verzetten.
 • Indien de afspraak niet tijdig wordt afgezegd of verzet, wordt het consult alsnog in rekening gebracht.
 • Bij verhindering van Levenscoach wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen voor het maken van een nieuwe afspraak.
 • Coaching, healing en hypnotherapie vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Het staat zowel Levenscoach als de cliënt vrij om de behandelingen en coaching op elk gewenst moment, schriftelijk te beëindigen. Bij vooraf betaalde trajecten zal geen restitutie plaatsvinden.

Artikel 2. Behandelingen

 • Levenscoach zal de coachingsessies en behandelingen naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 • Levenscoach zal zich inspannen om de gestelde doelen te halen, maar kan niet garanderen dat het gestelde doel zal worden gehaald.
 • Levenscoach is niet aansprakelijk voor enige gezondheidsklachten die zijn ontstaan tijdens of na de behandeling.
 • Levenscoach is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat de coach is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • Levenscoach gaat geen coachingsessies en behandelingen aan met cliënten die onder invloed zijn van alcohol en/of drugs. Als cliënt onder invloed op een afspraak verschijnt, wordt de sessie door de coach gecancelled maar wel in rekening gebracht.
 • Levenscoach gaat geen coachingsessie en behandelingen aan met mensen met een persoonlijkheidsstoornis.

Artikel 3. Informatieverstrekking

 • Levenscoach stelt als voorwaarde dat u ons naar waarheid zult informeren over eventueel parallel lopende behandelingsvormen, inclusief gegevens van de behandelaar of behandelend arts.
 • Levenscoach is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door cliënt.
 • Alleen met uw schriftelijke goedkeuring mag Levenscoach informatie verstekken aan derden, zoals een huisarts, behandelend arts, werkgever of het UWV.
 • Er is op geen enkele wijze sprake van een overeenkomst betreffende een geneeskundige behandeling.
 • Levenscoach is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van de cliënt of uit andere bron heeft verkregen. Levenscoach heeft als enige toegang tot uw dossier.
 • Levenscoach neemt uitsluitend contact op met derden (bijvoorbeeld partner, ouders, huisarts of andere specialist) na duidelijk overleg en met uitdrukkelijke toestemming van de cliënt. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt als er sprake is van een wettelijke verplichting om informatie te verschaffen, of in het kader van een klacht- of tuchtprocedure.

Artikel 4. Betaling

 • U kunt zowel contant betalen als door overmaking van het verschuldigde bedrag. U ontvangt in beide situaties een nota van Levenscoach. De tarieven zijn inclusief BTW.
 • Bij betaling middels overschrijving dient u binnen 10 dagen na dagtekening te betalen door het verschuldigde bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL17KNAB0605423644 t.n.v. Marga Niemeijer Levenscoach en Healer.
 • Bij wekelijkse afspraken dient de betaling binnen 7 dagen op de rekening van Levenscoach te staan.
 • Als er niet binnen  de overeengekomen termijn is betaald, kan door Levenscoach, nadat de cliënt tenminste één maal aangemaand is te betalen, een incassobureau worden ingeschakeld. De eventuele gemaakte kosten hiervan komen voor rekening van de cliënt. De cliënt is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de cliënt zijn de vorderingen van de coach op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5. Klachten

 • Levenscoach is als erkend therapeut aangesloten bij de multidisciplinaire beroepsorganisatie CAT (Collectief Alternatieve Therapeuten) en voldoet volledig aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ).
 • Klachten over verrichte werkzaamheden dienen door de cliënt binnen 8 dagen na constatering, en uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Levenscoach. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Levenscoach in staat is adequaat te reageren.
 • Als een klacht gegrond is, zal Levenscoach de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de cliënt schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Klachten schorten de betalingsverplichting van de cliënt niet op.
 • Indien de cliënt aantoont dat hij door een aantoonbare fout van Levenscoach schade heeft geleden die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Levenscoach voor de schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de betreffende opdracht, tenzij er aan de zijde van Levenscoach sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
 • De partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Privacy Statement

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik, Levenscoach, als coach/hypnotherapeut/healer een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden, in overleg met u, in het dossier gegevens opgenomen die voor uw begeleiding noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete schriftelijke toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld de huisarts.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat:

 • Ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • Ik ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
 • Mijn hostingbedrijf ervoor zorgt dat alle (web)formulieren en e-mails versleuteld worden verzonden met een SSL certificaat.

Als uw coach/hypnotherapeut/healer heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alléén met uw expliciete schriftelijke toestemming.
 • Voor het gebruik voor eventuele waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alléén met uw expliciete schriftelijke toestemming.
 • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en u expliciet om schriftelijke toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op de factuur

Op de factuur die u ontvangt, staan de volgende gegevens:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de begeleiding, zoals bijvoorbeeld ‘coaching’, ‘hypnotherapie’ of ‘healing’
 • De kosten van het consult